Karike.com je društvena mreža koja ti nudi priliku da komuniciraš sa svojim prijateljima, upoznaš nove ljude, saznaš šta drugi misle o tebi i postaneš zvezda! Za korišćenje sajta uloguj se ili registruj! Besplatno je...
Sablja blog

Za kosarkaske zaljubljenike

Sudije dobro ili nužnozlo?

Igra­či, tre­ne­ri i čel­ni­ci go­to­vo svih klu­bo­va Svi­sla­jon ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je još od po­čet­ka se­zo­ne bi­li su ma­nje-vi­še re­vol­ti­ra­ni lo­šim su­đe­njem, ali je usme­ni do­go­vor na­la­gao svi­ma da se jav­no ne ko­men­ta­ri­še uči­nak lju­di u si­vom, a da će na kra­ju se­zo­ne ko­me­sar li­ge Ti­ho­mir Bu­ba­lo, s naj­bli­žim sa­rad­ni­ci­ma, na­pra­vi­ti čist­ku i od­stra­ni­ti one ko­ji ni­su za­do­vo­lji­li osnov­ne ko­šar­ka­ške kri­te­ri­ju­me. Ću­ta­lo se i ću­ta­lo, ali ne­ko je jed­no­stva­no mo­rao pr­vi da pro­go­vo­ri, upr­kos do­go­vo­ru, jer vi­še ni­su mo­gle da se  tr­pe uče­sta­le ne­pav­de.

ZA SVE KOŠARKAŠKE ZALJUBLJENIKE

Sudije dobro ili nužnozlo?

Igra­či, tre­ne­ri i čel­ni­ci go­to­vo svih klu­bo­va Svi­sla­jon ko­šar­ka­ške li­ge Sr­bi­je još od po­čet­ka se­zo­ne bi­li su ma­nje-vi­še re­vol­ti­ra­ni lo­šim su­đe­njem, ali je usme­ni do­go­vor na­la­gao svi­ma da se jav­no ne ko­men­ta­ri­še uči­nak lju­di u si­vom, a da će na kra­ju se­zo­ne ko­me­sar li­ge Ti­ho­mir Bu­ba­lo, s naj­bli­žim sa­rad­ni­ci­ma, na­pra­vi­ti čist­ku i od­stra­ni­ti one ko­ji ni­su za­do­vo­lji­li osnov­ne ko­šar­ka­ške kri­te­ri­ju­me. Ću­ta­lo se i ću­ta­lo, ali ne­ko je jed­no­stva­no mo­rao pr­vi da pro­go­vo­ri, upr­kos do­go­vo­ru, jer vi­še ni­su mo­gle da se  tr­pe uče­sta­le ne­pav­de.

Pr­vi je u ime ne­za­do­volj­nih pro­go­vo­rio sport­ski dirk­tor No­vog Sa­da Go­ran Ele­zo­vić po­sle utak­mi­ce s Me­ga Akva mon­te­om, ko­ju se No­vo­sa­đa­ni do­bi­li, ali na ko­joj je igra bi­la u dru­gom pla­nu. Pro­zvao je Ele­zo­vić su­di­je Ne­ško­vi­ća i Ma­ži­ća, ali oni su sa­mo u ve­ćoj gru­pi onih  ko­ji su po­ku­ša­li da "no­ve me­to­de su­đe­nja" pri­me­ne u No­vom Sa­du, kao i u dru­gim sre­di­na­ma. Tre­ba re­ći da se to de­ša­va­lo i dru­gom no­vo­sad­skom pr­vo­li­ga­šu Rad­nič­kom, ali se čel­ni­ci tog klu­ba i da­lje uzda­ju u Bu­ba­lo­ve re­či, ma­da im je, ne­zva­nič­no, sto pu­ta kap pre­li­va­la ča­šu. Isto je i sa tre­ne­ri­ma Zdra­vlja, Er­go­no­ma, ali i do­ne­dav­no Vi­zu­re, ko­ji su u iza­ku­li­snim raz­go­vo­ri­ma oštro osu­đi­va­li su­di­je. Ni­ko od njih za svo­ja ne­što sla­bi­ja iz­da­nja u ovoj se­zo­ni ne tra­ži iz­go­vor u su­di­ja­ma, ali je ne­spor­no da kri­te­ri­jum ni­je isti u pre­sto­ni­ci Voj­vo­di­ne i u ha­la­ma u užoj Sr­bi­ji. Mo­žda i naj­bo­lji meč se­zo­ne iz­me­đu No­vog Sa­da i Me­ga Akva mon­tea po­čeo je za­bri­nja­va­ju­će, su­di­ja je po­čeo da iz­ba­cu­je no­vo­sad­ske na­vi­ja­če i bi­lo je sa­mo pi­ta­nje da li će se po­no­vi­ti 1977. go­di­na ka­da je su­di­ja Ra­do­vić is­pra­znio ha­lu u Čač­ku. Za­i­sta, ma­lo je fa­li­lo!

Po­zna­to je da su ha­le u Čač­ku i Kra­lje­vu go­to­vo neo­svo­ji­ve i da u li­gi ima to­li­ko su­ko­ba in­te­re­sa da bi tre­ba­lo mno­go pro­sto­ra da se svi spo­me­nu, ali ti­me se sa­da ne tre­ba ba­vi­ti. Jed­no je si­gur­no,  li­ga mo­že da bu­de mno­go re­gu­lar­ni­ja s tim što u tom slu­ča­ju su­di­je tre­ba mno­go vi­še da se po­mu­če, ka­ko bi se iz­be­gle gre­ške i ge­ne­ral­no ne­za­do­volj­stvo.

Šta je glav­ni uzrok to­me, da li mla­dost, ne­zna­nje i ne­is­ku­stvo su­di­ja, ili pak ne­što dru­go, za sa­da svi če­ka­ju od­go­vor? Gra­ni­ca za po­če­tak su­đe­nja spu­šte­na je čak na 16 go­di­na ka­ko bi mla­de su­di­je ima­le šan­su za na­pre­do­va­nje. I tu su mi­šlje­nja po­de­lje­na, a va­lja is­ta­ći i da im je po­sao mak­si­mal­no olak­šan, po­što ih na te­re­nu ima tro­je, a ne par, kao što je to bi­lo u bli­skoj pro­šlo­sti. Da li mla­da gla­va mo­že sto­ič­ki da se no­si s ra­znim pri­ti­sci­ma, jer je ko­šar­ka po­sta­la ve­o­ma uno­san bi­znis, da li, ako ni­je igrao ko­šar­ku, mlad su­di­ja mo­že da zna ka­ko nje­go­va od­lu­ka uti­če na igra­če, tre­ne­re, pu­bli­ku? Jed­ni ka­žu -  "Ne­ma to ve­ze", a dru­gi- "Ko­šar­ka ne mo­že da se na­u­či iz knji­ga".Ko je u pra­vu?

Na­red­nih da­na od­go­vo­re na ova pi­ta­nja za či­ta­o­ce " Dnev­ni­ka"po­ku­ša­će da da­ju  pr­vih pet in­ter­na­ci­o­nal­nih su­di­ja iz No­vog Sa­da ko­ji su svo­jim de­lo­va­njem u igri pod obru­či­ma po­sta­li i osta­li ce­nje­ni u Sr­bi­ji i van nje­hin okvi­ra, Ge­za Pa­stor, dr Er­ne Ju­has, Ve­se­lin Ste­va­nov, Vla­di­mir Smir­nov i dr Vo­ja Vu­ko­vić.

Marko Ri­stić

  
Interesantno
pozitivni glasovi: 0  |  negativni glasovi: 0

Napiši komentar:

Tommy (27)
jako nma je losa liga ..megamrket,vizura.itd..kakve su to ekipe....
#1, 26.03.2008 - 22:41
 

Korisnik
offline
offline Sablja (34)
Srbija, Južnobački okrug, Novi SadBlogovi: tagovi
nema tagova
Arhiva unosa